Portfolio

Delta Gamma Sorority, Northwestern University, Evanston, IL